IVF

Préstecs participatius per a startups i pimes valencianes

Estil de negoci

Els projectes han de tenir un alt caràcter innovador.

Modalitat

Préstecs participatius amb tipus d'interès euríbor + 6,5%

Condicions

Necessitat de finançament extern o aportant nous fons a l'empresa del 50% de l'import del préstec

Pressupost

Import màxim de fins a 1 milió d'euros.

Garanties

Sense garanties personals

Amortització

9 anys, amb un període de carència de 7 anys

Finançament

L'empresa ha de fer o haver realitzat recentment una injecció de capital

Modalitat

Préstecs participatius

Interès

Aplicat en dues seccions. El primer tram serà d'Euríbor + 3,25% i el segon serà un 6% màxim addicional en funció de la rendibilitat de l'empresa.

Garanties

No requereixen avals o avals personals, el que fa que sigui molt més interessant que un préstec bancari tradicional

Títol 6

Text 6
L'Institut Valencià de Finances (IVF) ofereix préstecs participatius a startups i pimes de la Comunitat Valenciana que tinguen menys de 5 anys d'antiguitat perquè puguen cobrir necessitats de capital circulant, així com l'adquisició d'actius per al desenvolupament de la seua activitat empresarial. Els préstecs no requeriran més garantia que la que proporciona el propi projecte pel qual es demanen.
Quin tipus de finançament es tracta i quins projectes poden beneficiar-se?
Els projectes han de ser altament innovadors per a la comercialització d'un producte o servei. La línia de préstecs IVF ofereix préstecs d'entre 200.000 i 1M €, a un tipus d'interès euríbor de 12 mesos, més un diferencial de fins al 6,5%, sobre el qual es podrà aplicar un descompte de tipus d'interès de fins a 3,5 punts percentuals. L'obtenció de finançament estarà vinculada a l'obtenció per part de l'empresa sol·licitant de finançament addicional de fora i/o aportant nous fons a l'empresa, d'almenys el 50% del finançament sol·licitat. És un instrument financer a mig camí entre el préstec tradicional i el capital risc que reforça considerablement l'estructura financera de les empreses.
Quina és la data de caducitat de les transaccions?
Les operacions poden tenir un termini de venciment de fins a 15 anys, depenent de la línia de finançament, la seva finalitat, les característiques del projecte empresarial i les seves previsions econòmico-financeres.
Quines són les principals característiques dels préstecs de FIV?
L'interès variable es determina en funció de l'evolució econòmico-financera de l'empresa. Els criteris per determinar l'evolució poden ser: benefici net, facturació, actius totals o qualsevol altre criteri acordat per l'empresa i l'IVF. No requereix garanties ni garanties. A més, els interessos del préstec són fiscalment deduïbles.
Quan es desemborsen els fons?
Els fons es posen a disposició un cop signat el préstec amb notari, prèvia sol·licitud de l'empresa, un cop complerts els requisits establerts en l'acord d'aprovació del préstec i després d'acreditat l'execució del pla d'inversions.
Es pot cancel·lar el préstec de FIV abans d'hora?
Sí, tant en part com íntegrament, sense cap cost en el cas dels préstecs ordinaris i micropréstecs. No funciona de la mateixa manera en els préstecs participatius, cas en el qual s'haurà d'abonar la comissió corresponent per l'amortització anticipada del préstec i, a més, per restablir la seva solvència financera, l'empresa haurà de compensar aquesta amortització anticipada amb un increment dels seus fons propis equivalent a l'import amortitzat.
Es pot sol·licitar finançament simultàniament a través de diferents línies de l'IVF?
No. Només es pot sol·licitar finançament a través de la línia que es consideri més adequada segons el perfil de l'empresa i el seu estat de desenvolupament. Ara bé, si ha passat que un cop rebuda la petició, l'IVF la redirigirà a una altra línia que consideri més adequada al projecte.
Quin és el termini per presentar sol·licituds?
Les sol·licituds de préstecs de FIV es poden presentar durant tot l'any ja que les seves línies de finançament no estan subjectes a cap tipus de convocatòria.
És compatible el finançament de l'IVF amb altres préstecs o ajudes públiques?
Sí, els préstecs de FIV són compatibles amb qualsevol tipus de préstec existent i amb qualsevol altra font de finançament, tant pública com privada. De fet, es valoraria positivament projectes de cofinançament amb altres organismes públics o privats.
Ets empresari?
Volem conèixer-te!
Envia'ns el teu projecte
Altres serveis
R+D+I de finançament públic
El teu projecte està basat en la tecnologia o és innovador?
Veure més
Finançament públic en coinversió
Estàs recaptant o acabes de tancar una ampliació de capital?
Veure més
Captació de fons
Estàs buscant una ronda d'inversió privada per a la teva startup?
Veure més