Programa PID

Préstec per a projectes d'investigació i desenvolupament

Modalitat

Ajudes parcialment reemborsables. Préstec + subvenció.

Beneficiaris

Qualsevol tipus d'empresa innovadora

Condicions

Projecte intensiu de R+D+i

Pressupost

El pressupost mínim bancari és de 175.000€

Garanties

En funció de l'avaluació econòmico-financera es poden sol·licitar les condicions financeres

Amortització

9 anys, amb un període de carència de 7 anys

Finançament

L'empresa ha de fer o haver realitzat recentment una injecció de capital

Modalitat

Préstecs participatius

Interès

Aplicat en dues seccions. El primer tram serà d'Euríbor + 3,25% i el segon serà un 6% màxim addicional en funció de la rendibilitat de l'empresa.

Garanties

No requereixen avals o avals personals, el que fa que sigui molt més interessant que un préstec bancari tradicional

Títol 6

Text 6
En l'àmbit espanyol, les línies de finançament públic d'R+D+i per a startups i pimes estan incloses i definides en el pla estatal de recerca científica, tècnica i en innovació. La classificació d'aquests ajuts s'organitza en línies de suport a projectes d'R+D nacionals i internacionals i ajudes per a la contractació de personal tècnic.

Aquests ajuts públics destinats a startups i pimes es canalitzen principalment a través del Ministeri d'Economia i Competitivitat (MINECO) i el Ministeri d'Indústria i Turisme (MINETUR) o organismes dependents d'aquestes, com el Centre de Desenvolupament Tecnològic i Industrial (CDTI), a través de convocatòries de concurrència competitiva.
A qui va dirigit?
La convocatòria PID pot ser sol·licitada per qualsevol tipus d'empresa sempre i quan disposi d'una titulació de qualitat cientificotècnica i un mercat potencial per als desenvolupaments que va a dur a terme. A més, el projecte presentat ha de tenir una durada d'entre 12 i 36 mesos.
Quin tipus de finançament ofereix el Programa PID?
L'import mínim bancable del Programa PID és de 175.000 euros per a projectes individuals i 500.000 euros per a projectes consorciats. L'import dels ajuts PID serà com a màxim del 85% del pressupost total aprovat i el% de TNR (Tronc No Reemborsable) es destinarà en funció de les característiques del projecte i del beneficiari. El TNR pot variar entre el 20% i el 33%. Per a projectes cofinançats amb fons FEDER, ja siguin sol·licitats per una pime o una gran empresa, tots dos poden aconseguir fins a un 30%, per a projectes de cooperació tecnològica internacional tant la pime com la gran empresa poden obtenir fins a un 33%, per la participació efectiva d'entitats de recerca mitjançant l'externalització, la PIME pot aconseguir un 30% i la gran empresa un 20%, finalment, per a projectes d'R+D no inclosos en les categories anteriors, la PIME pot aconseguir fins al 30% i la gran empresa fins al 20%.
Quines despeses subvenciona el Programa PID CDTI?
Les despeses subvencionables al Programa PID són les eines i equips necessaris, personal, subcontractes i despeses generals. El Programa PID ofereix un desemborsament de l'ajut en forma d'avançament pel 35% de l'import concedit amb un límit de 250.000 euros. La resta de l'Ajut es desemborsa en terminis, ja que l'empresa compleix amb les fites definides en el projecte. Com a alternativa al pagament inicial del 35%, les empreses poden sol·licitar el prefinançament bancari per fer ús anticipat de l'ajuda concedida o disposar d'un aval ICO. Si els projectes estan cofinançats pel Fons Tecnològic es podrà disposar d'un avançament de fins al 70% de les ajudes concedides.

El Programa PID concedeix préstecs amb un termini d'amortització de 7 a 10 anys, a comptar des del centre de gravetat del projecte, que es calcula en funció de la durada del projecte i de l'import de les fites pressupostàries. El primer reemborsament es realitza 3 anys després del centre de gravetat del projecte, amb un mínim de 2 anys des de la seva data de finalització.
Quins són els principals criteris d'avaluació?
Els principals criteris a l'hora d'avaluar les propostes per a la convocatòria PID del CDTI són els següents: La qualitat cientificotècnica de la proposta i el grau d'innovació, la capacitat tècnica i financera de l'empresa per dur a terme el projecte, la capacitat de l'empresa per explotar els resultats, el mercat potencial dels desenvolupaments a realitzar, l'impacte en la internacionalització de les activitats de l'empresa i, finalment, en els casos de projectes cooperatius proposats, la complementarietat i equilibri de la consorci per dur a terme el projecte.

El suport del Programa PID del CDTI no requereix garanties addicionals per a la concessió del finançament. No obstant això, com a conseqüència de l'avaluació econòmico-financera de l'empresa, es podran sol·licitar condicions financeres (principalment seguretat en forma d'avals personals i/o avals bancaris o societats de garantia recíproca, ampliacions de capital i/o préstecs participatius), a les quals es condicionarà el préstec del CDTI. En el cas més favorable, quan el projecte està liderat per una pime i s'aconsegueix una puntuació alta en l'apartat tècnic, aquestes garanties es redueixen fins a un 25% aplicant el concepte d'avals reduïts. Amb aquesta finalitat, el pressupost del projecte no ha de superar els 500.000 euros en el cas de les petites empreses i 1 milió d'euros en el cas de les empreses mitjanes.
Quin tipus d'interès tens?
El tipus d'interès del préstec és euríbor +0% (si l'euríbor és negatiu, el seu valor es considerarà 0).
Quant es desemborsarà l'ajut?
Per defecte s'ofereix un pagament anticipat del 35% de l'import concedit amb un límit de 250.000 euros, i la resta de l'Ajut es desemborsa en terminis i en funció de les fites definides en el Projecte. Com a alternativa al pagament inicial del 35%, les empreses poden sol·licitar el prefinançament bancari per fer ús de l'ajut atorgat1 anticipadament o disposar d'un aval ICO. En el cas de projectes cofinançats pel Fons Tecnològic es pot concedir un avançament de fins al 70%.
Quin és el termini de sol·licitud?
El Programa PID del CDTI és un ajut que està obert tot el temps.
Ets empresari?
Volem conèixer-te!
Envia'ns el teu projecte
Altres serveis
Programa de Cervera
Finançament per a startups i pimes que desenvolupin projectes en cooperació amb centres tecnològics
Veure més
Programa CIEN
Finançament per a projectes del Consorci Nacional d'Investigació Empresarial
Veure més
Programa NEOTEC
Subvenció no reemborsable per a startups de base tecnològica
Veure més