Programa de col·laboració RETOS

Finançament

El programa finança projectes de fins a 36 mesos en col·laboració amb universitats.

Modalitat

Combinació de préstec i subvenció

Beneficiaris

Projectes consorciats

Condicions

Emmarcar el projecte dins dels àmbits temàtics establerts

Pressupost

No hi ha pressupost màxim designat

Amortització

9 anys, amb un període de carència de 7 anys

Finançament

L'empresa ha de fer o haver realitzat recentment una injecció de capital

Modalitat

Préstecs participatius

Interès

Aplicat en dues seccions. El primer tram serà d'Euríbor + 3,25% i el segon serà un 6% màxim addicional en funció de la rendibilitat de l'empresa.

Garanties

No requereixen avals o avals personals, el que fa que sigui molt més interessant que un préstec bancari tradicional

Títol 6

Text 6
Préstec per a projectes en col·laboració amb universitats o centres de recerca.
Per a empreses amb una forta dedicació a la R+D+i, RETOS finança projectes de fins a 36 mesos realitzats en col·laboració amb universitats o centres de recerca, que s'emmarquen en les àrees de clima, energia, salut i alimentació, entre d'altres.
Quin és el propòsit de l'ajuda dels reptes de col·laboració?
Aquest ajut promou la cooperació entre organitzacions de recerca i empreses per a la realització conjunta de projectes d'R+D+i. RETOS finança fins al 95% en forma de préstec a empreses participants i en forma de subvenció o avançament reemborsable a universitats o centres públics de recerca. En aquest sentit, la convocatòria REPTES-COL·LABORACIÓ pretén estimular, mitjançant el finançament de projectes, la generació d'una massa més densa dedicada a la R+D+I per avançar en la recerca de solucions d'acord amb les prioritats establertes en els Reptes, ajudant al seu torn a promoure la creació d'empreses innovadores i l'orientació de l'activitat de les empreses existents cap a l'activitat innovadora. D'altra banda, també busca mobilitzar la inversió privada, generar ocupació i millorar l'equilibri tecnològic del país, així com reforçar la capacitat de lideratge internacional d'Espanya com a país de Ciència, Tecnologia i Innovació.
A qui s'adrecen els préstecs de Col·laboració?
A consorcis entre empreses i organitzacions de recerca d'Espanya. Els consorcis han de tenir entre dos i 9 socis, i poden cobrir un màxim del 70% del pressupost del líder empresarial.
Quins reptes aborden els ajuts?
Salut, canvi demogràfic i benestar. Qualitat i sostenibilitat alimentària. Energia segura, eficient i neta. Transport sostenible i intel·ligent. Canvi climàtic i eficiència dels recursos. Canvis socials i innovacions. Economia digital i societat. Seguretat, protecció i defensa.
Quin és el pressupost mínim del projecte?
El pressupost mínim que ha de tenir el projecte presentat als préstecs Reptes de Col·laboració ha de ser de 500.000 euros. A més, la durada del projecte presentat haurà de ser d'entre 2 i 4 anys.
Quins criteris d'avaluació es tindran en compte?
L'excel·lència tècnica del projecte tindrà un impacte de fins a 30 punts en l'avaluació i serà el principal indicador. El segueix la projecció internacional del projecte amb una puntuació màxima de 20 punts i l'explotació de resultats també amb un màxim de 20 punts. Finalment, la conveniència del consorci i l'impacte socioeconòmic del projecte tindran cadascun 15 punts respectivament. *Acceptar les ajudes Reptes de Col·laboració té capacitat per generar un Informe Motivat ex-ante per a l'aplicació de deduccions fiscals per R+D+i per part de les empreses.
Ets empresari?
Volem conèixer-te!
Envia'ns el teu projecte
Altres serveis
Programa de Cervera
Finançament per a startups i pimes que desenvolupin projectes en cooperació amb centres tecnològics
Veure més
Programa PID
Finançament de Projectes d'Investigació i Desenvolupament
Veure més
Programa NEOTEC
Subvenció no reemborsable per a startups de base tecnològica
Veure més