IFEM

Préstec participatiu per a startups amb seu a Catalunya

Pressupost

De 50,00€ a 200,00€

Beneficiaris

Startups i pimes catalanes.

Amortització

Fins a 5 anys amb un període de carència de 2 i un tipus d'interès variable.

Modalitat

Préstec participatiu

Condicions

Sense garanties ni garanties personals.

Amortització

9 anys, amb un període de carència de 7 anys

Finançament

L'empresa ha de fer o haver realitzat recentment una injecció de capital

Modalitat

Préstecs participatius

Interès

Aplicat en dues seccions. El primer tram serà d'Euríbor + 3,25% i el segon serà un 6% màxim addicional en funció de la rendibilitat de l'empresa.

Garanties

No requereixen avals o avals personals, el que fa que sigui molt més interessant que un préstec bancari tradicional

Títol 6

Text 6
Per a empreses de nova creació o emprenedors que desitgin crear la seva empresa a Catalunya, IFEM ofereix una línia de cofinançament en forma de préstecs participatius sense garantia. Instruments Financers per a Empreses Innovadores (IFEM), és una filial de l'Institut Català de Finances (ICF) que gestiona fons FEDER per proporcionar finançament a microempreses i pimes per promoure la creació i el desenvolupament de startups a Catalunya.
Quin tipus de subvencions són?
Els ajuts són en forma de micropréstecs, préstecs participatius amb la col·laboració de les xarxes Business Angels i Venture Capitals i garantia d'avals.
Quin és l'objectiu de l'IFEM?
A través de l'IFEM, l'ICF gestiona el suport a la creació i desenvolupament d'empreses emergents innovadores mitjançant programes de capital risc i coinversió amb inversors privats a través de préstecs participatius. L'IFEM gestiona recursos per a la implementació de la iniciativa JEREMIE del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a Catalunya en el marc del Programa Operatiu Europeu per a 2007-2013. Actualment IFEM està reinvertint els rendiments de les inversions que ha realitzat en el marc del programa JEREMIE.
Quines línies d'actuació té l'IFEM?
Innovació IFEM. Línies de coinversió amb inversors privats. Pensat per a emprenedors o empreses innovadores, de base tecnològica i/o científica amb alt potencial de creixement, que busquin finançament per als seus projectes d'inversió en les fases inicials de creació d'empreses o primeres fases de creixement i expansió.

Conversió amb inversors privats: Finançament amb inversors privats en forma de préstec participatiu per a empreses que es troben en fases inicials o en fases inicials de creixement. Mitjançant un préstec participatiu, IFEM podrà destinar part de l'import formalitzat (fins a un màxim del 15% o 20.000 euros) a invertir en el capital de l'empresa. Normalment, s'inverteixen entre 50.000 i 200.000 euros per projecte. La inversió màxima realitzada per IFEM no pot superar la suma de les aportacions de capital dels inversors privats. A més, amb l'objectiu d'acompanyar les empreses en les seves properes rondes de finançament, IFEM podrà incrementar la quantitat invertida, fent seguiment de projectes amb fins a 200.000 euros addicionals en les mateixes condicions. L'objectiu és ajudar a finançar el pla de negoci. S'ofereix un termini de devolució de fins a 5 anys amb fins a 2 anys de període de carència inclosos. L'interès fix aplicat al préstec és una referència a l'euríbor de 12 mesos més interessos del 5%, l'interès variable es determina en funció de l'evolució del pla de negoci (fins a un màxim del 7%). Té una comissió d'obertura del 0,5% sobre l'import formalitzat. A més, no requereix garanties.

Programa d'Indústria del Coneixement: Finançament conjunt amb inversors privats en forma de préstec participatiu per a empreses de base científica dins del Programa “Indústria del Coneixement” impulsat per la Secretaria d'Universitats i Recerca conjuntament amb l'ICF. Es realitzen inversions d'entre 50.000 i 200.000 euros per projecte amb un interès fix màxim d'entre el 4% i el tipus que resultaria d'aplicar la Comunicació de la Comissió Europea relativa a la revisió del mètode de fixació del tipus de referència i actualització. Les liquidacions es realitzen trimestralment.

Programa d'Emprenedoria Corporativa: Finançament amb inversors corporatius en forma de préstec participatiu per fomentar l'emprenedoria corporativa. L'objectiu del finançament és el desenvolupament del pla d'empresa de les empreses que participen en projectes emprenedors corporatius. Es financen les despeses associades al desenvolupament del pla d'empresa objecte de la sol·licitud i s'entenen per projectes d'emprenedoria corporativa aquells en què un inversor corporatiu inverteix en el capital d'una petita empresa o startup, per donar resposta a la necessitat d'innovació d'un inversor corporatiu. S'inverteixen entre 50.000 i 200.000 euros.

Inversió IFEM. Capital de risc de l'organització. Actua com a inversor en fons de capital risc en fase llavor que inverteixen en empreses amb seu social a Catalunya. Està dirigit a empreses en fases inicials de creació o en fases inicials d'expansió amb un alt contingut tecnològic i innovador.
Ets empresari?
Volem conèixer-te!
Envia'ns el teu projecte
Altres serveis
R+D+I de finançament públic
El teu projecte està basat en la tecnologia o és innovador?
Veure més
Finançament públic en coinversió
Estàs recaptant o acabes de tancar una ampliació de capital?
Veure més
Captació de fons
Estàs buscant una ronda d'inversió privada per a la teva startup?
Veure més