Programa Torres Quevedo

Modalitat

Subvenció anticipada reemborsable

Beneficiaris

Empreses, Centres Tecnològics, Associacions Empresarials i Parcs Científics i Tecnològics

Amortització

La subvenció té una durada de 3 anys.

Condicions

Els doctors que es contracten a l'empara d'aquests ajuts han de participar en la realització de projectes de recerca.

Pressupost

Fins al 75% de la indemnització bruta més la cotització a la Seguretat Social.

Amortització

9 anys, amb un període de carència de 7 anys

Finançament

L'empresa ha de fer o haver realitzat recentment una injecció de capital

Modalitat

Préstecs participatius

Interès

Aplicat en dues seccions. El primer tram serà d'Euríbor + 3,25% i el segon serà un 6% màxim addicional en funció de la rendibilitat de l'empresa.

Garanties

No requereixen avals o avals personals, el que fa que sigui molt més interessant que un préstec bancari tradicional

Títol 6

Text 6
Subvenció no reemborsable per a la contractació de personal expert.
Subvenció no reemborsable per incentivar la contractació de personal amb titulació de doctor per al desenvolupament de projectes d'R+D de 3 anys de durada. L'objectiu inclou estudis de viabilitat tècnica previs, projectes d'Investigació Industrial i projectes de Desenvolupament Experimental.
Quantes sol·licituds pot fer una empresa?
Es podran presentar fins a tres sol·licituds per entitat en qualsevol moment dins del termini indicat, sempre que en cadascuna de les sol·licituds l'investigador proposat a contractar sigui diferent i que cada sol·licitud correspongui a un projecte o actuació clarament diferent.
Quin és l'import de l'ajuda Torres Quevedo?
L'import de l'ajut es determinarà en funció del cost de contractació (la suma de la compensació bruta més la cotització empresarial a la Seguretat Social), el tipus de projecte i el tipus d'entitat. El cost màxim anual del contracte de finançament per a les ajudes no pot superar els 55.000 euros.
Quina és la intensitat del finançament?
Les intensitats assignades a cada sol·licitud proposada seran les màximes que corresponguin, segons el tipus de projecte i entitat, i oscil·len entre el 70% per a projectes d'investigació industrial i de viabilitat, al 45% per a projectes de desenvolupament experimental (tant en petites empreses).
Qui pot ser beneficiari?
Empreses (incloent empreses “spin-off” i JEIs) Centres tecnològics d'àmbit estatal, associacions empresarials i parcs científics i tecnològics que compleixin també els requisits següents (vegeu l'annex 1 per a les definicions):

• Localització del lloc de treball de l'investigador dins del territori espanyol.

• Realització d'un projecte específic d'investigació industrial, desenvolupament experimental o un estudi tècnic de viabilitat previ.
Quines són les condicions de l'ajuda Torres Quevedo?
L'ajut s'ha d'aplicar per dur a terme activitats d'R+D a més de les que realitza l'empresa, i ha de justificar en la seva sol·licitud la necessitat i l'efecte incentivador de l'ajut. Els doctors que es contracten per a aquests ajuts han de participar en la realització de projectes d'investigació industrial, desenvolupament experimental o en estudis de viabilitat previs, ja sigui en general, per a la seva posada en marxa o per reforçar-ne algun que ja hagi començat.
Quin és el termini per presentar la sol·licitud?
La subvenció Torres Quevedo es publica a través de convocatòries anuals que solen tenir un termini d'un mes per presentar la sol·licitud. Per a la convocatòria 2024, el termini de sol·licitud és del 23 de gener al 13 de febrer de 2020.
Ets empresari?
Volem conèixer-te!
Envia'ns el teu projecte
Altres serveis
Programa de Cervera
Finançament per a startups i pimes que desenvolupin projectes en cooperació amb centres tecnològics
Veure més
Programa PID
Finançament de Projectes d'Investigació i Desenvolupament
Veure més
Programa NEOTEC
Subvenció no reemborsable per a startups de base tecnològica
Veure més