Programa CDTI NEOTEC

Subvenció no reemborsable per a startups tecnològiques

Modalitat

Subvenció no reemborsable.

Beneficiaris

Startup de menys de 3 anys i més de 6 mesos

Condicions

Projecte amb un alt component tecnològic

Pressupost

Aportació de fins al 70% del pressupost sol·licitat. Import màxim atorgat pel CDTI 250.000€.

Garanties

Sense garanties personals.

Amortització

9 anys, amb un període de carència de 7 anys

Finançament

L'empresa ha de fer o haver realitzat recentment una injecció de capital

Modalitat

Préstecs participatius

Interès

Aplicat en dues seccions. El primer tram serà d'Euríbor + 3,25% i el segon serà un 6% màxim addicional en funció de la rendibilitat de l'empresa.

Garanties

No requereixen avals o avals personals, el que fa que sigui molt més interessant que un préstec bancari tradicional

Títol 6

Text 6
NEOTEC ofereix finançament per afavorir la creació i el desenvolupament de negocis amb un alt component tecnològic. Aquest ajut està destinat a empreses de base tecnològica de recent creació, amb un mínim de 6 mesos i un màxim de 3 anys d'antiguitat.
Quin és l'import màxim de la subvenció NEOTEC?
L'aportació del CDTI a través de NEOTEC no superarà en cap cas el 70% del pressupost total del projecte. El 30% restant l'hauran d'aportar els socis de l'empresa en forma d'aportacions monetàries abans de signar el contracte amb el CDTI. L'import màxim a què es pot aspirar és de 250.000€.

Aquellas empresas que incorporen la figura de doctores dedicados a la innovación podrán acceder a subvenciones de hasta 325.000 € o el 85 % del presupuesto total del proyecto.
Quina és la finalitat de l'ajuda?
La finalitat de NEOTEC és finançar parcialment la fase de creació d'una empresa de base tecnològica. L'empresa ha de tenir un pla d'R+D clar i amb un alt nivell tecnològic. L'objectiu és donar suport als emprenedors novells, no donar suport a la diversificació d'altres empreses existents o emprenedors establerts.
Quins tipus d'empreses poden beneficiar-se d'aquesta subvenció?
Startups o petites empreses que tinguin menys de 3 anys i més de 6 mesos d'antiguitat en el moment en què es concedeixi l'ajuda, amb un capital mínim escrit de 20.000€ i que puguin demostrar el seu caràcter innovador.

Además, las empresas, para poder ser beneficiarias de una ayuda NEOTEC de CDTI, deberán poder demostrar su carácter innovador, mediante el informe de un experto externo que acredite el futuro desarrollo de nuevos productos o servicios (o la mejora de estos) respecto al estado actual de la técnica en el sector, llevando implícito cierto riesgo de fracaso tecnológico o industrial; o mediante la justificación de un auditor que acredite que los costes de I+D de la empresa representan como mínimo el 10% de los costes totales de explotación.

Aquellos proyectos en los que el plan de empresa presentado no evidencie la continuidad en el desarrollo de la tecnología, así como aquellas empresas que realicen algún tipo de actividad que suponga un perjuicio medioambiental, no podrán ser beneficiarios de las subvenciones.
¿Cómo evalúan los proyectos NEOTEC desde CDTI?
- Plan de empresa: La empresa deberá presentar tanto un resumen ejecutivo como un plan de explotación comercial.
- Tecnología y grado de innovación: Es el criterio más relevante y el primero que se evalúa (los proyectos que no alcancen el umbral mínimo quedarán directamente descartados sin necesidad de evaluar el resto de criterios).
- Capacidad de gestión del equipo emprendedor.
- Impacto socioeconómico y medio ambiental.
Quins costos són elegibles?
Inversions en immobilitzat, despeses de personal, materials, col·laboracions externes i altres costos.
Com és el desemborsament de l'ajuda NEOTEC?
Els ajuts es desemborsen en dos trams. El primer tram es realitza mitjançant transferència bancària 15 dies després de la signatura del contracte pel 40, 50 o 60% (depenent del resultat de l'avaluació) de l'import total de l'ajut aprovat. El segon tram, per l'import restant, es realitza un cop acreditat l'import final de les despeses i inversions del projecte al CDTI (per tant no es rep fins que no s'acabi el projecte).
Quines condicions requereix?
Certificació d'un auditor extern que acrediti que les despeses d'R+D de l'empresa superen el 15% de les seves despeses totals de funcionament durant almenys un dels tres anys anteriors a la concessió de l'ajut o, si es tracta d'una empresa nova, segons l'auditoria de l'exercici en curs.
Ets empresari?
Volem conèixer-te!
Envia'ns el teu projecte
Altres serveis
Programa de Cervera
Finançament per a startups i pimes que desenvolupin projectes en cooperació amb centres tecnològics
Veure més
Programa PID
Finançament de Projectes d'Investigació i Desenvolupament
Veure més
Programa NEOTEC
Subvenció no reemborsable per a startups de base tecnològica
Veure més