Programa Emprendetur I+D+I

Pressupost

10M€ per a la línia Emprendetur I+D i 35M€ per a la línia Emprendetur-Productes Innovadors.

Modalitat

Préstec de pagament inicial reemborsable

Pagament de les ajudes

Els préstecs es pagaran sempre abans de la finalització del projecte

Garanties

Es requereix la creació d'avals pel 36% de l'import com a requisit per ser beneficiari.

Amortització

9 anys, amb un període de carència de 7 anys

Finançament

L'empresa ha de fer o haver realitzat recentment una injecció de capital

Modalitat

Préstecs participatius

Interès

Aplicat en dues seccions. El primer tram serà d'Euríbor + 3,25% i el segon serà un 6% màxim addicional en funció de la rendibilitat de l'empresa.

Garanties

No requereixen avals o avals personals, el que fa que sigui molt més interessant que un préstec bancari tradicional

Títol 6

Text 6
Finançament en forma de préstec per a projectes innovadors del sector turístic. L'ajut es dedica a promoure el desenvolupament de productes turístics que millorin la competitivitat i rendibilitat del turisme espanyol davant l'escena internacional.

Emprendeur és un programa d'ajuts que ofereix el Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme (MINETUR) per donar suport a la recerca i el desenvolupament aplicat als productes del sector turístic. Disposa de dues modalitats: Emprendetur I+D i Emprendetur-Productes Innovadors.

Les ajudes públiques finançaran projectes turístics destinats a obrir nous mercats, exportar nous productes i serveis, aportar factors competitius diferencials i enfortir el potencial innovador de les empreses del sector turístic.
Quin és l'objectiu d'Emprendetur I+D+i?
Donar suport i reforçar, amb finançament en forma de préstec, la investigació i el desenvolupament aplicats a productes del sector turístic, promoure el desenvolupament de productes turístics innovadors que millorin la competitivitat i rendibilitat del sector turístic espanyol i dotin a les empreses l'accés a desenvolupaments innovadors per a la millora dels seus productes turístics per tal d'internacionalitzar-los.
Quines línies de finançament teniu?
Dues modalitats, Emprendetur I+D i Emprendetur-Productes Innovadors, ambdues destinades al desenvolupament i comercialització de productes innovadors en el sector turístic. La línia Emprendetur I+D està dirigida a empreses amb una forta dedicació a la R+D i que valora l'experiència en projectes internacionals d'R+D.
Quin tipus de finançament ofereix el Programa Emprendetur I+D+i?
Emprendetur I+D+I ofereix finançament en forma de préstec tou amb un període de carència de dos anys i l'import màxim de l'ajuda, que cobreix el 75% del cost bancable del projecte, amb un límit de 1.000.000€. El termini màxim d'amortització és de fins a 5 anys i el període màxim de carència és de fins a 2 anys.
Necessites garanties?
Per ser beneficiari s'exigeix la creació d'avals pel 36% de l'import de l'import.
Qui pot beneficiar-se d'Emprendetur I+D+i?
Empreses i particulars residents a Espanya. Com a condició de solvència econòmica, els beneficiaris han d'acreditar en el moment de presentar la seva sol·licitud que la suma dels seus béns i drets, incloses les reclamacions contra tercers, és superior a la suma dels seus deutes incrementada en un 50%.
Quines despeses són subvencionables per a l'ajut?
a.) Despeses de personal

b.) Costos d'instruments i material inventariables, en la mesura i durant el període en què s'utilitza per al projecte

c.) Contracte costos d'investigació, coneixements tècnics i patents adquirides o obtingudes per llicència de fonts externes a preus de mercat

d.) La compensació per despeses generals i la seva atribució al projecte s'estableix en un import màxim del 10% de les despeses totals de personal del projecte, sense necessitat de justificació

i.) Altres despeses de funcionament, incloses les despeses de material, subministraments i productes similars que es deriven directament de l'activitat del projecte
Quins són els criteris d'avaluació de les propostes?
a.) Caràcter innovador del projecte. Producte nou o organitzatiu, servei o mètode de producció (0 a 25 punts, 0 a 40 per Emprendetur I+D)

b.) Pla d'explotació dels resultats del projecte. Capacitat empresarial i activitats empresarials. Qualitat de la proposta. Viabilitat tècnica (0 a 40 punts, de 0 a 25 per Emprendetur I+D)

c.) Impacte socioeconòmic esperat. Possibilitats de dinamització regional. Creació d'ocupació (0 a 25 punts, 0 a 15 punts per Emprendetur I+D)

d.) Viabilitat econòmica i financera del projecte. Declaració de resultats (0 a 10 punts)

i.) Foment de la participació empresarial en programes internacionals de cooperació R+D+ I (exclusivament per Emprendetur I+D, de 0 a 10 punts)

L'última convocatòria va ser publicada el 2016. Aquesta línia actualment no està oberta però està previst que es reactivi properament.
Ets empresari?
Volem conèixer-te!
Envia'ns el teu projecte
Altres serveis
Programa de Cervera
Finançament per a startups i pimes que desenvolupin projectes en cooperació amb centres tecnològics
Veure més
Programa PID
Finançament de Projectes d'Investigació i Desenvolupament
Veure més
Programa NEOTEC
Subvenció no reemborsable per a startups de base tecnològica
Veure més