Programa EMPLEA

Ajuda a contractar personal!

Pressupost

Fins a 200.000€ anuals per empresa.

Modalitat

Préstec amb component de subvenció en espècie dedicat a finançar un programa de formació en gestió de projectes d'R+D+i per al tecnòleg.

Beneficiaris

Titulats universitaris o FPGS que no hagin estat contractats prèviament per l'empresa

Amortització

% anys d'amortització i 2 anys de període de carència amb un tipus d'interès euríbor +0%

Pagament de les ajudes

Pagament anticipat abans de cada anualitat

Amortització

9 anys, amb un període de carència de 7 anys

Finançament

L'empresa ha de fer o haver realitzat recentment una injecció de capital

Modalitat

Préstecs participatius

Interès

Aplicat en dues seccions. El primer tram serà d'Euríbor + 3,25% i el segon serà un 6% màxim addicional en funció de la rendibilitat de l'empresa.

Garanties

No requereixen avals o avals personals, el que fa que sigui molt més interessant que un préstec bancari tradicional

Títol 6

Text 6
Ajuts econòmics per a la contractació de personal tècnic per a empreses que hagin dissenyat un projecte d'R+D. Es tracta d'una ajuda en forma de préstec amb un component de subvenció en espècie.

Es finança la contractació de personal amb titulacions universitàries o FPGS en àrees tecnològiques.

Ministeri d'Economia i Competitivitat

En el marc del Programa Estatal de Foment del Talent i l'Ocupabilitat en R+D+i, el Ministeri d'Economia i Competitivitat anuncia cada any els ajuts EMPLEA, que substitueixen els anteriorment coneguts com a Inncorpora, per finançar la contractació de personal d'R+D+i.
Què signifiquen les sigles d'ajuda de l'AEESD?
Les fundacions, excepte aquelles que s'estableixin amb aportació majoritària d'una o més entitats integrades en el sector públic, o quan els actius fundacionals consisteixin en més del 50% dels béns o drets aportats o cedits per les dites entitats.

a.) Les empreses inclouen empreses “spin-off” i JEI.

b.) Plataformes tecnològiques i clústers empresarials innovadors (AEI).

c.) Associacions o grups empresarials.

d.) Centres tecnològics i centres que donen suport a la innovació tecnològica.
Quina és la finalitat de l'ajuda?
Contractació de tecnòlegs per dur a terme un projecte de R+D+I de 3 anys.
Quin tipus de finançament és?
Subvenció no reemborsable que cobreix fins al 65-75% del salari brut més despeses de negoci, amb un màxim de 30.000€ de subvenció per cada any.
Qui es considera tecnòleg?
Persona en possessió d'algun dels títols següents:

a.) Titulació Oficial Espanyola per a Graduat o Màster dins del nou Espai Europeu d'Educació Superior.

b.) Títol oficial espanyol per a Llicenciat, Enginyer, Arquitecte, Diplomat, Enginyer Tècnic, Arquitecte Tècnic.

c.) Títol oficial espanyol de Tècnic Superior de Formació Professional.

d.) Si es troba en possessió d'una titulació estrangera, aquesta qualificació ha de ser comparable en formació a qualsevol de les anteriors.

A més, no poden haver estat vinculades mitjançant contracte laboral amb l'entitat receptora de l'ajut l'any anterior a la publicació de la convocatòria, ni haver estat contractades en el mateix període per cap altra entitat que formi part del grup d'empreses al qual, si n'hi ha, pertanyi el beneficiari. Tampoc podrà haver estat vinculat prèviament mitjançant contracte laboral a entitats perceptores d'ajudes finançades pel subprograma EMPLEA per a la mateixa finalitat. A més, en el moment de la publicació d'aquesta convocatòria, no es pot comptar amb una participació en el capital de l'entitat que impliqui una capacitat de control directe o indirecte (generalment, la participació ha de ser inferior al 25%; per a les spin-offs o JEI hi ha condicions especials).
Quan es publica la convocatòria?
Quan es publica la convocatòria? La convocatòria es publica a finals d'any amb l'objectiu que les empreses a les quals es concedeix l'ajut tinguin un termini ampliat per dur a terme les contractacions i iniciar el projecte d'R+D en el segon semestre de l'any següent, amb l'objectiu que les empreses a les quals es concedeix l'ajut tinguin un termini ampliat per dur a terme les contractacions i iniciar el projecte d'R+D en el segon semestre de l'any següent. La finalitat del programa és fomentar la contractació a temps complet, per un període no inferior a un any, de professionals que es formaran en gestió d'activitats d'R+D+i.
Quin és l'import de la convocatòria Emplea?
L'import destinat a finançar les ajudes a la formació és d'1.500.000 euros.

Una entitat podrà presentar un màxim de 4 sol·licituds, tot i que a la pràctica no veiem viables més de 2 peticions per entitat, amb l'objectiu d'obtenir 1 ajut. D'acord amb els límits establerts en el Reglament 8/CE) núm. 1998/2006 de minimis, les subvencions d'aquesta convocatòria no podran superar, en cap cas, ni de forma individual ni com a conseqüència de l'acumulació amb altres subvencions de minimis concedides a la mateixa entitat, l'import total màxim per entitat adjudicadora de 200.000€ (100.000€ si operen en el sector del transport per carretera). Aquest límit s'aplica a les subvencions de minimis obtingudes en un període de tres exercicis fiscals.

L'import màxim del préstec és de 45.000€ de despeses de personal a l'any i del 20% dels costos indirectes.
Com és el desemborsament de l'ajuda?
El pagament de la primera anualitat es farà anticipadament un cop dictada la resolució de concessió. Per als exercicis següents, la percepció de l'import de les anualitats posteriors a la primera estarà condicionada a la recepció prèvia de l'informe tècnic de seguiment corresponent i a la seva valoració positiva.
Quines despeses són elegibles?
a.) Despeses derivades de la contractació de personal implicat en activitats d'R+D+I (això inclou una remuneració brutal, tal com consta en el model 190 de l'IRPF, i la cotització empresarial a la Seguretat Social). L'import màxim anual no podrà superar els 45.000 euros, independentment del fet que el salari brut pugui ser superior.

b.) Costos indirectes (20% dels costos de personal).
Tens incompatibilitats?
EMPLEA no és compatible amb altres ajuts que ja financen el salari brut de l'empleat o el cost de la Seguretat Social (com les bonificacions de cotització a la Seguretat Social).

La darrera convocatòria del Programa EMPLEA es va fer l'any 2018, però està previst que es reactivi properament.
Ets empresari?
Volem conèixer-te!
Envia'ns el teu projecte
Altres serveis
Programa de Cervera
Finançament per a startups i pimes que desenvolupin projectes en cooperació amb centres tecnològics
Veure més
Programa PID
Finançament de Projectes d'Investigació i Desenvolupament
Veure més
Programa NEOTEC
Subvenció no reemborsable per a startups de base tecnològica
Veure més