S'ha publicat la primera convocatòria PERTE de Descarbonització Industrial per a la indústria manufacturera amb un pressupost total de 1.000 milions d'euros

Les inversions en descarbonització de la indústria manufacturera impulsades a través d'aquest PERTE augmentaran la competitivitat del sector al voltant d'un 10% i es traduiran en la creació d'uns 8.000 llocs de treball.

Pressupost total del PERTE per a la Descarbonització Industrial:

1.000 M€, 500 M€ dels quals es canalitzaran en format préstec i 500 M€ en format subvenció.

Beneficiaris:

Empreses comercials, tant estatals com privades, que desenvolupen una activitat industrial i que duen a terme projectes que descarbonitzin la instal·lació industrial.

Es poden presentar individualment o en grup amb altres empreses industrials, proveïdors de coneixement o empreses de serveis energètics sempre que contribueixin a la descarbonització de la instal·lació industrial.

Tipus d'ajuts del PERTE per a la Descarbonització Industrial:

Ajuts i préstecs o una combinació d'ambdósatorgat en règim no competitiu. En la seva sol·licitud, les entitats poden escollir si sol·liciten ajudes en forma de subvenció, préstec reemborsable o una combinació d'ambdues

El termini de devolució de la part de l'ajuda concedida en forma de préstec serà de deu anys, amb un període de carència de tres anys. I el tipus d'interès aplicable serà del 3,26%.

Per a cada projecte primari i entitat beneficiària, el finançament total que es pugui concedir, sumant el préstec nominal i la subvenció, serà com màxim del 80% del pressupost finançable, tenint en compte els límits següents:

1. Per a projectes de recerca i desenvolupament primaris

 • 35 M€ per a projectes d'investigació industrial
 • 25 M€ per a projectes de desenvolupament experimental
 • 8,2 M€ per estudis de viabilitat

2. 12,5 M€ destinats a projectes d'innovació en l'àmbit de l'organització i els processos.

3. Per projectes d'inversió innovadors per a la protecció del medi ambient i la descarbonització industrial

 • En conjunt, 30 M€ per empresa i per projecte primari.
 • Per a infraestructures específiques i emmagatzematge d'energia: 25 M€ per empresa i per projecte primari.

4. 30 M€ per empresa i per projecte primari per projectes d'eficiència energètica.

5. Per projectes de foment de l'energia procedent de fonts renovables per a l'autoconsum

 • 2 milions d'euros per empresa i projecte primari per a projectes de generació d'energia elèctrica per autoconsum que no incloguin una instal·lació d'emmagatzematge, excepte per a projectes de cogeneració d'energia elèctrica i tèrmica.
 • 10 M€ per empresa i projecte primari, per a altres projectes, quan aconsegueix una descarbonització d'entre 3.000 i fins a 25.000 TCO2e anuals; 20 M€ per empresa i projecte primari quan aconsegueix una descarbonització d'entre 25.001 i fins a 75.000 TCO2e anuals i 30 M€ per empresa i projecte primari quan aconsegueix una descarbonització de més de 75.000 TCO2e anuals.

6. 8,2 M€ per a projectes d'inversió en pimes.

Requisits principals:

 • Cada sol·licitud presentada s'ha d'estructurar en un únic projecte tractor, que contribueixi a la descarbonització d'una única planta o instal·lació industrial en funcionament.
 • Un projecte tractor ha de contenir almenys un projecte primari en alguna d'aquestes línies: 1a Reducció d'emissions directes de la instal·lació. 2n Millora substancial en l'eficiència energètica per estalviar energia elèctrica.
 • Aconseguir una contribució climàtica d'almenys el 40%.
 • El termini màxim per realitzar inversions i despeses no es pot allargar en cap cas més enllà del 31 de març de 2026.
 • L'empresa o grup sol·licitant ha de presentar la sol·licitud d'ajut abans de l'inici dels treballs del projecte del tractor.
 • El pressupost mínim per conceptes bancables per a cada projecte tractor serà d'1.000.000 €.

Àrees d'actuació del PERTE per a la Descarbonització Industrial per a la indústria manufacturera:

 • Reducció de les emissions directes de la instal·lació industrial, orientades a la descarbonització de fonts d'energia, la gestió energètica integral dels processos industrials, la descarbonització per la reducció dels recursos naturals o la captació, emmagatzematge i aprofitament del carboni.
 • Millora substancial de l'eficiència energètica a causa de l'estalvi d'energia elèctrica.
 • Instal·lacions d'energies renovables per a l'autoconsum en els processos productius de la instal·lació industrial.
 • R+D+i per afavorir la descarbonització de les instal·lacions industrials.

Costos subvencionables:

Les inversions i despeses ocasionades a partir del dia següent a la presentació de la sol·licitud seran bancables. En general, els costos subvencionables es calcularan comparant el cost de la inversió per a la qual se sol·licita l'ajut amb una hipòtesi de contrastar el comportament del beneficiari en absència d'ajut. Incloent:

Per a projectes primaris emmarcats en la línia de recerca industrial, desenvolupament experimental i estudis de viabilitat:

 • Despeses de personal
 • Despeses d'instruments i material inventariables
 • Contracte despeses d'investigació, expertesa tècnica i patents
 • Despeses de l'Informe de Certificació de Projectes d'Investigació i Desenvolupament
 • Despeses de consultoria, destinades exclusivament al projecte, per a desenvolupaments conceptuals de R+D
 • Despeses generals addicionals i altres despeses d'explotació
 • Despeses d'estudis de viabilitat

Per a projectes primaris emmarcats en la línia d'innovació pel que fa a organització i processos:

 • Despeses de personal
 • Despeses d'instruments i material inventariables
 • Contracte despeses d'investigació, expertesa tècnica i patents
 • Despeses generals addicionals i altres despeses d'explotació
 • Despeses d'estudis de viabilitat

Per a projectes primaris emmarcats en la línia d'ajuts a la inversió per a la protecció del medi ambient i la descarbonització industrial amb caràcter innovador:

 • Aparell i equips de producció
 • Edifici i instal·lacions
 • Actius intangibles
 • Col·laboració i serveis externs
 • Costos d'estudis ambientals o auditories energètiques

Documentació necessària:

 • Formulari de sol·licitud de suport al projecte tractor i qüestionari electrònic
 • Prova vàlida de la potestat del signant de la sol·licitud per qualsevol mitjà legal vàlid que deixi constància fiable de la seva existència
 • Memòria descriptiva de cada projecte de primària i de la proposta completa del projecte tractor

Criteris d'avaluació:

 • Viabilitat econòmica i financera de l'entitat. 0/30 punts
 • Actius corrents/Passius corrents
 • Ingressos econòmics bruts/facturació neta
 • Actiu/Passiu
 • Circulació neta/Actius totals
 • Sortida econòmica bruta/deute net total
 • Actius corrents/Actius totals
 • Fons propis/Patrimoni net i passiu total
 • Deutes a mitjà i llarg termini/Patrimoni net i passiu total
 • Actiu tangible/Actiu no corrent
 • Ingressos econòmics nets/despeses financeres
 • Ràtio de risc econòmic-financer

Termini de presentació de sol·licituds:

Del 24 de gener al 17 d'abril de 2024.

A Intelectium som experts en l'obtenció d'aquest tipus d'ajudes. T'ajudem a avaluar l'elegibilitat de la teva empresa per a la convocatòria. Un cop analitzat, elaborem un informe detallat per poder fer la petició i obtenir l'ajut. Operem sota un model completament orientat a l'èxit, en el qual no cobrem comissions inicials de configuració per començar a treballar, sinó que estem en risc i només ens paguen si obtenim finançament per a l'empresa.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres aquí per poder rebre assessorament expert sense cap compromís.