Balanç d'una empresa: T'expliquem com saber-ho analitzar

El balanç és un document comptable essencial que proporciona una visió detallada de la salut financera d'una empresa en cada moment donat.

El balanç, també conegut com a estat de situació financera o balanç, és un dels documents comptables més essencials per entendre la salut financera d'una empresa.

Es tracta d'un resum detallat dels actius, passius i patrimoni net d'una empresa en un moment concret, generalment al final d'un període comptable, com ara un pagament mensual, trimestre o any.

En la seva definició més bàsica, el balanç presenta la posició financera d'una empresa en un moment determinat. Els actius representen recursos controlats per l'empresa, com diners en efectiu, comptes per cobrar, inventari, propietats i equips. Els passius, en canvi, són les obligacions financeres de l'empresa, com ara deutes, comptes a pagar, i altres compromisos financers. El patrimoni net és la diferència entre actius i passius, i representa la inversió de propietaris externs o inversors en l'empresa, inclosos els beneficis o pèrdues acumulades.

El balanç proporciona una valoració clara de la solvència de l'empresa, és a dir, la seva capacitat per atendre les seves obligacions financeres a curt i llarg termini. Els creditors i els inversors utilitzen aquesta informació per avaluar el risc d'invertir o prestar diners a l'empresa. A més, aquest document comptable ajuda als directius a analitzar la liquiditat de l'empresa, és a dir, la seva capacitat per cobrir les seves obligacions financeres immediates. Això és crucial per gestionar el flux de caixa i prendre decisions d'inversió i finançament.

Finalment, El balanç contribueix a la transparència financera de la companyia proporcionant als accionistes, inversors, creditors i altres interessats una visió clara dels recursos i obligacions financeres de la companyia. Això genera confiança en l'empresa i facilita que totes les parts implicades prenguin decisions informades.

Components que formen el balanç

El balanç d'una empresa es compon de tres elements principals: actius, passius i patrimoni net.

Actius:

Els actius representen recursos econòmics controlats per l'empresa, que s'espera que generin beneficis futurs. Es troben en dues categories principals: actius circulants i actius no corrents.

 • Actius circulants: Són aquelles que s'espera que es converteixin en efectiu o es consumeixin a curt termini, normalment d'aquí a un any. Exemples d'actius circulants inclouen diners en efectiu, comptes a cobrar, inventari i valors negociables.
 • Actius no corrents: Són aquelles que es mantenen a llarg termini (més d'un any) i no s'espera que es converteixin en efectiu a curt termini. Exemples d'actius no corrents inclouen béns immobles, plantes i equips (PP&E), inversions a llarg termini i actius intangibles com patents i marques comercials.

Passiu:

Els passius representen les obligacions i els deutes financers de l'empresa. Igual que els actius, es troben en dues categories principals: passius corrents i passius no corrents.

 • Passiu corrent: Són aquelles obligacions que s'han de pagar a curt termini, normalment en el termini d'un any. Exemples de passius corrents inclouen comptes a pagar, préstecs a curt termini i impostos a pagar.
 • Passius no corrents: Són aquelles obligacions que no es preveu pagar a curt termini, sinó més aviat a llarg termini. Exemples de passius no corrents inclouen préstecs a llarg termini, obligacions d'arrendament financer i bons a llarg termini.

Patrimoni net:

El patrimoni net representa la inversió dels propietaris o inversors externs en l'empresa i es calcula com la diferència entre actius i passius. Inclou tres components principals:

 • Capital social: És la quantitat de diners proporcionada pels accionistes a canvi d'accions en l'empresa.
 • Reserves: Són els beneficis retinguts per l'empresa que es reserven a finalitats específiques, com ara expansió futura, dividends o contingències.
 • Resultats acumulats: Representen els beneficis o pèrdues acumulades de l'empresa des dels seus inicis, després de deduir dividends pagats als accionistes i transferències a reserves.

Un cop compresos els diferents elements del balanç, és important entendre com presentar-los correctament. El balanç general es presenta en forma de taula, que mostra de manera organitzada els actius, passius i patrimoni net d'una empresa en un moment concret. Normalment es divideix en dues columnes principals, una per a actius i una altra per passius i patrimoni net. De vegades, també s'inclouen els subtotals per als actius i passius més el patrimoni net, per destacar la igualtat entre ambdues cares del balanç.

Els actius es presenten a la part esquerra del balanç. Normalment s'organitzen per ordre de liquiditat, situant els actius més líquids (és a dir, els que es poden convertir ràpidament en efectiu) a la part superior i els actius menys líquids a la part inferior.

Els passius i el patrimoni net es presenten a la part dreta del balanç. Igual que els actius, s'organitzen en un ordre específic, començant pels passius corrents i passant als passius no corrents, sempre encapçalats pel patrimoni net.

En definitiva, el balanç s'organitza en forma de taula, amb actius a la banda esquerra i passius més patrimoni net al costat dret. Els actius s'ordenen per liquiditat, mentre que els passius i el patrimoni net s'organitzen en funció del seu venciment. Aquesta estructura proporciona una visió clara de la posició financera de l'empresa en cada moment donat.

Interfaz de usuario gráfica, AplicaciónDescripción generada automáticamente

Anàlisi del balanç

L'anàlisi del balanç és fonamental per avaluar la salut financera d'una empresa. Quins aspectes clau s'inclouen habitualment?

Liquiditat

La liquiditat es refereix a la capacitat de l'empresa per satisfer les seves obligacions financeres a curt termini, és a dir, la seva capacitat de convertir actius en efectiu ràpidament. Algunes mètriques habituals utilitzades per avaluar la liquiditat inclouen:

 • Ràtio de liquiditat corrent: Es calcula dividint els actius circulants totals entre passius corrents. Un valor superior a 1 indica que l'empresa té prou actius circulants per cobrir les seves obligacions a curt termini. Ràtio d'assaig d'àcid: Això és similar a la ràtio de liquiditat actual, però exclou inventari del càlcul. Això proporciona una mesura de liquiditat més conservadora, ja que l'inventari pot no ser tan fàcilment convertible en efectiu. Un valor igual a 2, per exemple, implica que l'empresa tingui 2€ en actius líquids per cada 1€ en passiu corrent.

Solvència

La solvència es refereix a la capacitat de l'empresa per atendre les seves obligacions financeres a llarg termini, és a dir, la seva capacitat per amortitzar els seus deutes a mesura que vencin. Algunes mètriques habituals utilitzades per avaluar la capacitat creditícia inclouen:

 • Ràtio d'endeutament: Es calcula dividint el total del passiu pel patrimoni net. Un valor inferior indica una menor dependència del deute i una major solvència. Una empresa la ràtio d'endeutament de la qual sigui, per exemple, del 0,67 o del 67%, indicarà que el 67% dels actius de l'empresa es finança amb deute, mentre que el 33% restant es finança amb patrimoni.
 • Ràtio de solvència: Es calcula dividint els actius totals entre els passius totals. Mesura la solvència actual, i donarà lloc a capital circulant, indicant si l'empresa és capaç de respondre amb el seu actiu corrent als seus deutes a curt termini. Un valor superior a 1 indicarà que l'empresa podrà respondre als seus deutes immediats amb el seu actiu més líquid.

Rendibilitat

La rendibilitat es refereix a la capacitat de l'empresa per generar beneficis a partir dels seus actius. Algunes mètriques habituals utilitzades per avaluar la rendibilitat inclouen:

 • Rendibilitat del patrimoni net (ROE): Es calcula dividint el benefici net pel patrimoni net. Mesura l'eficiència amb què l'empresa utilitza el capital accionarial per generar beneficis. Un ROE del 0,25 o 25% implica que l'empresa genera una rendibilitat del 25% sobre el capital invertit pels accionistes.
 • Rendibilitat dels Actius (ROA): Es calcula dividint el benefici net entre els actius totals. Mesura l'eficiència amb què l'empresa utilitza tots els seus actius per generar beneficis. Un ROA del 0,10 o 10% implica que l'empresa genera una rendibilitat del 10% sobre tots els seus actius.

En resum, l'anàlisi del balanç cobreix diversos aspectes clau, entre els quals destaquen la liquiditat, la solvència, la rendibilitat i l'estructura financera de l'empresa. Aquestes mètriques proporcionen una visió integral de la salut financera i l'eficiència operativa de l'empresa, permetent als inversors, creditors i directius prendre decisions informades.https://www.intelectium.com/post/el-equilibrio-patrimonial

Errors comuns a l'hora d'interpretar el balanç

A l'hora d'interpretar el balanç, és crucial evitar certs errors comuns que poden distorsionar la comprensió de la situació financera d'una empresa, incloent:

1. No tingueu en compte l'amortització de l'immobilitzat: L'amortització és el procés comptable d'assignació del cost d'un actiu fix al llarg de la seva vida útil. Algunes empreses poden cometre l'error de no tenir en compte les amortitzacions a l'hora d'interpretar el valor de l'immobilitzat en el balanç. Això pot provocar una sobrevaloració dels actius i una subestimació de les despeses. L'amortització redueix el valor comptable de l'immobilitzat al llarg del temps i s'ha de reflectir en el balanç per proporcionar una imatge precisa de la posició financera de l'empresa.

2. Menystenir els passius contingents: Els passius contingents són obligacions futures que poden derivar-se d'esdeveniments passats, però l'existència de les quals i el valor exacte depenen d'esdeveniments futurs incerts. Algunes empreses poden cometre l'error de no tenir en compte els passius contingents a l'hora d'interpretar el balanç, cosa que pot subestimar les seves obligacions financeres. És important realitzar una revisió exhaustiva dels contractes, litigis pendents i altres contingències per identificar i quantificar adequadament aquests passius.

Com hem pogut comprovar al llarg de l'article, el balanç és una eina fonamental en la gestió financera d'una empresa, ja que proporciona una instantània de la seva situació financera en cada moment donat, per la qual cosa és fonamental que els directius i diferents parts interessades entenguin els conceptes financers bàsics i com s'apliquen al balanç. L'educació financera pot ajudar a millorar la capacitat d'interpretar els estats financers i prendre decisions financeres més informades.

Intelectium ofereix serveis de gestió avançada i CFO extern. T'ajudem a organitzar i aclarir tots els comptes de la teva empresa perquè puguis tenir un panorama financer el més actualitzat possible, amb el qual puguis prendre decisions, mostrar inversors i entitats financeres i assegurar-ne el creixement. Pots contactar amb nosaltres a través del Formulari de contacte o envia'ns un correu electrònic a comunicacion@intelectium.com.